Tổng Hợp

Khấu Hao Là Gì? Cách Tính Khấu Hao Tài Sản Cố Định

Bạn đã hiểu khấu hao là gì và bạn đã gặp khó khăn trong việc lựa chọn phương pháp trích khấu hao tài sản cố định chưa? Hay bạn cần khu vực khấu hao TSCĐ mới nhất? … nếu bạn đang bối rối về việc trích khấu hao tài sản cố định thì nhất định phải tham khảo bài viết này.

khau-hao-la-gi-4-a6-rivieracove

Khấu hao là gì?

Khấu hao là việc đánh giá và phân bổ một cách có hệ thống giá trị của một tài sản do sự hao mòn của nó trong một khoảng thời gian.

Khấu hao tài sản cố định là phần hao mòn được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản. Hiểu rõ hơn về khấu hao tài sản cố định là liên quan đến sự hao mòn của tài sản, tức là sự giảm dần giá trị / giá trị sử dụng do sử dụng hoặc tham gia vào quá trình sản xuất được quy vào khấu hao. Ảnh hưởng từ thiên nhiên hoặc do tiến bộ công nghệ.

Ý nghĩa của việc trích khấu hao TSCĐ

Việc trích khấu hao tài sản cố định một cách hợp lý là rất quan trọng đối với mọi doanh nghiệp, cả về tài chính và quản trị. Ý nghĩa của việc trích khấu hao tài sản cố định như sau:

Là biện pháp hữu hiệu giúp doanh nghiệp duy trì vốn cố định tốt nhất;

Thu hồi toàn bộ vốn cố định khi tài sản đến hạn thanh toán;

Giúp xác định giá thành sản phẩm và đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh;

Là cơ sở quan trọng để tính toán các hoạt động đầu tư và tái sản xuất;

Khấu hao tài sản cố định là gì?

Khấu hao tài sản cố định là việc phân bổ giá trị hao mòn một cách có hệ thống theo quy định của pháp luật khi sử dụng tài sản cố định vào quá trình sản xuất.

Tại sao công ty cần trích khấu hao TSCĐ?

Tài sản khấu hao chỉ được sử dụng trong một thời gian nhất định khi tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, để bảo toàn và xác định được vốn cố định và giá thành sản phẩm, công ty cần phải trích khấu hao TSCĐ.

khau-hao-la-gi-4-a5-rivieracove

Thanh lý tài sản cố định cần những giấy tờ gì?

Phương pháp khấu hao tài sản cố định

Việc trích khấu hao TSCĐ có thể thực hiện theo 3 cách sau:

Phương pháp tuyến tính

Đây là phương pháp khấu hao đơn giản nhất và được khấu hao với tỷ lệ như nhau trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản cố định.

Ví dụ: Giá trị sử dụng của TSCĐ là 500 triệu đồng trong 5 năm. Theo phương pháp khấu hao tài sản cố định tuyến tính, giá trị khấu hao là 100 triệu chia cho mỗi năm.

Phương pháp khấu hao theo khối lượng sản phẩm

Công thức tính khấu hao khối lượng sản phẩm như sau:

Số khấu hao TSCĐ hàng tháng = số lượng sản phẩm sản xuất trong tháng hiện tại × số khấu hao bình quân trên một đơn vị sản phẩm;

ở đó:

Khấu hao bình quân 1 đơn vị sản phẩm = nguyên giá TSCĐ / công suất thiết kế;

Số khấu hao TSCĐ hàng năm = tổng số khấu hao trong 12 tháng hoặc = số lượng sản phẩm sản xuất trong năm × khấu hao bình quân 1 đơn vị sản phẩm;

Phương pháp khấu hao số dư giảm dần

Công thức tính khấu hao theo số dư giảm dần như sau:

Giá trị năm khấu hao = nguyên giá tài sản trong năm khấu hao x tỷ lệ khấu hao.

Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ mới nhất năm 2022

Bảng khung khấu hao tài sản cố định quy định khoảng thời gian mà tài sản cố định của doanh nghiệp được trích khấu hao trong một khung thời gian cụ thể. Theo đó, doanh nghiệp cần xác định thời gian trích khấu hao của TSCĐ hữu hình và thời gian khấu hao TSCĐ vô hình, cụ thể như sau:

Thời gian trích khấu hao tài sản cố định hữu hình: Trường hợp áp dụng thời gian trích khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng thì áp dụng thời gian khấu hao tài sản quy định tại Phụ lục 1. Thông tư 45;

Cách tính giá trị sử dụng lâu dài của TSCĐ = giá trị hợp lý của TSCĐ / giá trị còn lại hoặc giá trị của TSCĐ × thời gian khấu hao Giá bán TSCĐ và số khấu hao TSCĐ mới cùng loại được xác định theo Phụ lục 1.

Thời gian trích khấu hao của TSCĐ vô hình: tự xác định nhưng không quá 20 năm;

khau-hao-la-gi-4-a3-rivieracove

Trên đây là những thông tin liên quan đến khấu hao là gì?. Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm đến bài viết.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button